หน้าเว็บ

ประเภทการสัมภาษ์งาน เพื่อการหางานที่ประสบความสำเร็จ

เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าในการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้หางานจะต้องเข้าใจถึงชนิด รูปแบบและวิธีในการสมัครงานเพื่อนำไปปฏิบัติตัวในการสัมภาษณ์ได้อย่างถูกต้อง การสัมภาษณ์งานในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

(1) การสัมภาษณ์งานแบบบุคคลต่อบุคคล (Individual Interview)
เป็นการสัมภาษณ์งานที่ผู้หางานจะพบมากที่สุด ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และผู้สัมภาษณ์มีอำนาจในการตัดสินใจพิจารณาการรับเข้าทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่า ผู้หางานที่ถูกสัมภาษณ์จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้สัมภาษณ์มากที่สุดว่าจะสามารถทำงานในตำแหน่งที่เปิดรับอยู่ได้ เพราะฉะนั้นผู้หางานต้องเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ชนิดนี้ให้พร้อมและสร้างบุคลิกที่น่าเชื่อถือในการทำงานให้เกิดขึ้นในตัวเองให้ได้มากที่สุด

(2) การสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์ (Phone Interview)

เป็นการสอบถามธรรมดาทั่วไปเพื่อต้องการทราบถึงคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครหรือผู้หางานว่าครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้รับสมัครตั้งไว้หรือไม่ ถ้าหากไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการก็จะคัดออกไป การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แบบนี้ในบางครั้งจึงเรียกว่าการ “Screening Interview” ซึ่งหลังจาการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้ว อาจจะมีการนัดสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวต่อไป หรือในกรณีที่เป็นงานพิเศษหรืองานเสริมที่ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากและรวดเร็วฉับไว ผู้หางานอาจได้รับงานหรือถูกปฏิเสธจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามการตอบคำถามทางโทรศัพท์ว่ามีความสำคัญไม่ต่างจากการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว

(3) การสัมภาษณ์งานแบบใช้คณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel or Board Interview)
เป็นการสัมภาษณ์ที่ส่วนใหญ่จะดำเนินการกับตำแหน่งงานที่มีหน้าที่สำคัญและจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้เลือกเฟ้นผู้ที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่สมบูรณ์และดีที่สุด โดย "ผู้สัมภาษณ์" จะเป็น "กลุ่มบุคคล" ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเลือกให้ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ การสัมภาษณ์ชนิดนี้ผู้หางานต้องเตรียมตัวให้มากที่สุดจากการสัมภาษ์งานประเภทอื่น ๆ เพราะบางครั้งการสัมภาษณ์อาจเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญที่ผู้หางานต้องการสมัครเข้าทำงานหรืออาจเป็นคำถามอิสระที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการซักถามเพื่อต้องการความคิดเห็นในด้านใดด้านหนึ่งจากผู้ การสัมภาษณ์ชนิดนี้จึงต้องการสติและไหวพริบเป็นอย่างสูง

(4) การสัมภาษณ์แบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ (Situational Interview)
เป็นการทดสอบความสามารถในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าของผู้หางาน ผู้หางานต้องมีสติและตั้งใจฟังคำถามของผู้สัมภาษณ์ให้ดีเพื่อคิดทบทวนคำตอบได้อย่างรอบคอบที่สุด ในบางครั้งผู้สัมภาษณ์งานพิเศษเพื่อเปิดรับนักศึกษาหรือธุรกิจเครือข่ายต่าง ๆ ก็นิยมใชก้ารสัมภาษณ์ชนิดนี้เพื่อทดสอบไหวพริบในการทำงานของผู้สมัครเช่นเดียวกัน

(5) การสัมภาษณ์งานแบบประเมินผลงานสำคัญ (Assessment Centers Interview)
เป็นการสัมภาษณ์ที่เป็นภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง เพราะผู้สัมภาษณ์จะไม่ต้องการซักถามความคิดเห็นใด ๆ จากผู้สัมคร แต่ต้องการให้ผู้สมัครทำแบบทดสอบหรือการสาธิตที่ได้ตั้งโจทย์เอาไว้เพื่อดูความสามารถในทันที ซึ่งเห็นได้บ่อยในกรณีของงานพิเศษที่ต้องใช้ความสามารถทางการพูดหรือการขายต่าง ๆ เช่น งานพิธีกร งานพรีเซ็นเตอร์ งานการขายตรง ธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM ผู้หางานต้องฝึกปฏิบัติความเชี่ยวชาญของตนที่ต้องการทดสอบให้คล่องแคล่วชำนาญที่สุด จึงจะได้เปรียบในการสัมภาษณ์ประเภทนี้